Hệ thống thương Tao

Dùng hệ thống mua báo thuế để mua hàng Trung Quốc cho khách hàng.

Bản dịch thương mại Đào?

Bạn có một cơ sở dữ liệu hàng hóa mạnh, và có thể thiết lập một siêu thị mạng rộng lớn với hàng trăm triệu sản phẩm trong một khoảnh khắc, và có thể tự động dịch những sản phẩm Trung Quốc này vào ngôn ngữ quốc gia. Khách hàng của bạn đặt mệnh lệnh trực tiếp trên trang web. Bạn, như người điều hành trang web, gửi chúng cho khách hàng sau khi mua hàng trên danh nghĩa của họ để thu thập giá hàng hóa, giá hàng hóa và hàng hóa.

Làm sao Taobao kiếm được tiền... ?

Những người thu thập các trang web cung cấp lợi nhuận bằng cách tính phí dịch vụ, như:

  • Phí dịch vụ mua sắm

  • Tỷ lệ đổi
  • Dịch vụ nhập cảnh, như bao đóng gói đặc biệt, chụp ảnh bảo hiểm hay kiểm tra
  • Tăng lợi nhuận qua hàng hóa quốc tế

Tiến trình thương lượng tổng hợp

Kinh nghiệm thử nghiệm

Lợi thế hệ thống

Thư viện hàng loạt

Cập nhật thời gian thực dịch trực tuyến

Thiết lập riêng

Giá trị hàng hóa tự chọn

Công nghệ và quản lý thông minh

Hệ thống quản lý số hàng hóa mạnh

Mã hóa kỹ thuật

Bộ mã hóa hình thức PHP MySQL phát triển dữ liệu Name

Phương pháp thanh toán

Hỗ trợ PayPal alipaywestwahnymtới tiếp.

hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì kỹ thuật miễn phí 247

Mở công việc trực tuyến miễn phí

Kiểm tra thuế miễn phí cho hàng chục ngày không có thông tin thẻ tín dụng