Giao dịch

Nội dung dịch vụ và sử dụng

Dịch vụ cung cấp cho người dùng bao gồm:

      Dùng hệ thống bố trí để tạo một trang web mua trực tuyến cho người dùng, và sửa đổi trang thiết kế cơ bản, ngoại trừ những chức năng mới theo nhu cầu của người dùng, dựa trên bản đăng ký
      Cho người dùng quyền truy cập vào ban quản lý để xử lý và quản lý thông tin trật tự
      Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng. chúng tôi sẽ thành lập một nhóm dự án, và kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ kỹ thuật lâu dài cho người dùng.
      Đảm bảo kết nối giữa máy phục vụ và Mạng và các điều kiện kỹ thuật của thiết bị trong kế đăng ký của người dùng
      Khi sử dụng dịch vụ, người dùng không sử dụng ngôn ngữ lập trình văn lệnh phần mềm và các công nghệ khác có thể làm hỏng tính chất hay chức năng bình thường của hệ thống hay gây khó khăn cho việc sử dụng của người dùng khác.
      Người dùng không có quyền sử dụng dịch vụ để tạo một đặc vụ và khởi động chương trình người dân
      Chi phí cung cấp dịch vụ mua tên miền proxy phải được người dùng chi trả.
      Bên cạnh những dịch vụ được xác định trong những điều kiện phổ biến này, nhà cung cấp cũng có thể cung cấp dịch vụ khác cho người dùng.

II. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của hai bên

      Hệ thống giao đoạn và tài liệu liên quan được cung cấp không có sự bồi thường hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý
      Người dùng có quyền phản chiếu và đưa ra ý kiến. nhưng không có cam kết hay đảm bảo rằng họ sẽ được chấp nhận.
      Người dùng tự nguyện mua và sử dụng hệ thống thuế. và không chịu trách nhiệm về vấn đề do hệ thống thuế má gây ra.
      Người dùng phải tự mình sao lưu dữ liệu thường xuyên, và thuế sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc mất dữ liệu do bất kỳ lý do nào.
      Những vấn đề do người dùng thay đổi chương trình không nằm trong phạm vi hỗ trợ kỹ thuật bắt buộc của thuế. Nếu người dùng cần phải phục hồi hay s ửa chữa các vấn đề trong quá trình sử dụng, thuế sẽ hỗ trợ cần thiết, nhưng sửa chữa hay phục hồi lại không thể đảm bảo phục hồi cho trạng thái trước khi hư hại xảy ra, và bô thuế sẽ không chịu trách nhiệm về mất dữ liệu do thiệt hại gây ra.
      Nếu người dùng xâm phạm luật pháp của Cộng hòa Trung Quốc trong quá trình s ử dụng hệ thống thuế, người dùng có trách nhiệm đầy đủ cho mọi hậu quả và trách nhiệm.
      Tháo không chịu trách nhiệm về huấn luyện và hướng dẫn chuyên môn và kỹ thuật của người dùng, bao gồm cả việc chuẩn bị và sửa đổi chương trình thiết kế và sản xuất, và không có nghĩa vụ giải quyết bất cứ vấn đề nào gây ra bởi các lý do không có phần mềm như môi trường hoạt động phần cứng và phần mềm
      Bộ giao dịch này bao gồm các bộ phận thao tác và phát triển các giao diện phần mềm API. Bộ giao diện phần mềm, chưa có nghĩa vụ cung cấp tất cả các vấn đề hay trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng các phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và mã nguồn chương trình. Bộ giao diện riêng. Bộ phận thao tác đã hoà các giao diện bên thứ ba và quản lý nền trong máy phục vụ và giao diện xử lý dữ liệu.
      Bộ phận tư nhân sẽ không chịu trách nhiệm và bồi thường nếu hệ thống dừng phát triển và dịch vụ do không thể cưỡng lại được.
      Hợp đồng ủy quyền dưới dạng điện tử có cùng hiệu ứng pháp lý như thỏa thuận chữ ký của cả hai bên.
      Tiền trao đổi giữa người dùng và khách hàng không có trách nhiệm
      Bộ phận giao dịch không chịu trách nhiệm cho việc hoạt động của trang web của người dùng, và thuế không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào do thao tác của nhân viên của người dùng gây ra
      Người cung cấp không phải chịu trách nhiệm về những mất mát gây ra bởi người dùng đối với người khác.
      Nếu sự kết nối hay vận hành của thiết bị không được cung cấp trong một thời gian do sức mạnh lớn, tình trạng tai nạn, vấn đề Internet, vấn đề kỹ thuật hay mục đích khác, kể cả mệnh lệnh của thẩm quyền quốc gia, nhà cung cấp không phải chịu trách nhiệm

Nếu những điều khoản phổ biến này xung đột với hợp đồng đặc biệt giữa người cung cấp và người dùng, thì điều khoản của hợp đồng đặc biệt sẽ chiếm ưu tiên.

Nếu bất cứ tranh chấp nào liên quan đến điều khoản s ử dụng chung không thể giải quyết thân thiện qua đàm phán giữa người cung cấp và người dùng, họ sẽ được xử lý cẩn thận theo luật pháp của Cộng hòa Trung Quốc.

Các điều khoản của dịch vụ sẽ vào ngày mà nhà cung cấp ký hợp đồng với người dùng.